Privacy- en cookieverklaring – Huisartsenpraktijk Loppersum – Loppersum
Header afbeelding
Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum Tel:0596 573113

Privacy- en cookieverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe
wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met
persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze
algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld
in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De huisartspraktijk
In onze
huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te
kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk
zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke
verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke
Gezondheid).

De plichten van de huisartspraktijk
Demopraktijk. is volgens de AVG de
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die
daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door
  uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Demopraktijk. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
  persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
  geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden
  gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond
  van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Demopraktijk.. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet
in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van
uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt
vertrouwelijk behandeld. Demopraktijk. is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de
voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier
aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch
dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren
vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de
patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan
worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de
zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking
van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Demopraktijk. hebben de verplichting vertrouwelijk met
uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw
persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op
grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer
gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde
gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners
(bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens
Demopraktijk. wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,
via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u
’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de
huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar
aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw
behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar
ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en
verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe
arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe
arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u
uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Uw
medisch dossier wordt dan door uw arts/zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het
originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.
Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beide
artsen/zorgverleners moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd
zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens
delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.